วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

จุดประสงค์รายวิชาบาสเกตบอล

คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาเพิ่มเติม
รหัสวิชา พ23102 บาสเกตบอล เวลา20 ชั่วโมง/1ภาคเรียน
....................................
ศึกษาความหมาย หลักการ วิธีการในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล หลักการ รูปแบบการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ตลอดจนนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการออกกำลังการและเล่นกีฬาบาสเกตบอล ตามกฎ กติกา ความปลอดภัย กลวิธีการเล่น
ยอมรับและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยปฏิบัติตน
ตามสิทธิ กฎ กติกา ความรับผิดชอบ ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา มีสุนทรียภาพในการเล่น   การดูและการแข่งขันเป็นประจำสม่ำเสมอ
            เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวางแผน เลือกปฏิบัติ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางจิตและสมรรถภาพทางกลไกล โดยใช้กีฬาบาสเกตบอล
เป็นสื่อเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกาย-ทางจิตที่ดี

ตัวชี้วัดวิชา พ 23102 บาสเกตบอล
1.อธิบายและปฏิบัติตามเรื่องที่ปฐมนิเทศได้ถูกต้อง
2.อธิบายประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประโยชน์ มารยาท ความปลอดภัย และการเก็บรักษาอุปกรณ์ได้
3.อธิบายและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได้
4.อธิบายและปฏิบัติทักษะทักษะการทรงตัว การเคลื่อนที่ การหมุน การหยุด การกระโดด การวิ่งแบบต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย
5.อธิบายและปฏิบัติทักษะการจับลูก การรับส่งลูกบอลแบบต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย
6.อธิบายและปฏิบัติทักษะการรับส่งลูกบอลมือเดียวแบบต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย
7.อธิบายและปฏิบัติทักษะการเลี้ยงลูกบอลแบบต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย
8.อธิบายและปฏิบัติทักษะการยิงประตูแบบต่างๆได้ถูกต้องและปลอดภัย
9.ปฏิบัติทักษะการยืนยิงประตู และการกระโดดยิงประตูได้ถูกต้องและปลอดภัย
10อธิบายและปฏิบัติทักษะการวิ่งกระโดดยิงประตูได้ถูกต้องและปลอดภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น